Danh mục tin tức

Trang chủ > Ban biên tập Website

Ban biên tập Website

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH NAM ĐỊNH                         CHI CỤC TT & BẢO VỆ THỰC VẬT

 Số:13/QĐTT&BVTV
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

                     Nam Định, ngày 01tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định

 
 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

 

          Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp sử dụng thông tin trang thông tin điện tử mạng xã hội;

Căn cứ Quyết định số 487/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định (tên miền: http://bvtvnamdinh.vn/) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thị Minh Hà - Phó Chi cục trưởng:                         Trưởng ban;

2. Ông Ninh Đình Thắng - Trưởng phòng Thanh tra pháp chế:  Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Quốc Việt - Cán bộ phòng Bảo vệ thực vật:             Thư ký;

4. Bà Bùi Thị Băng Thanh - Trưởng phòng Bảo vệ thực vật:      Thành viên;

5. Bà Trần Thị Thơ - Phó trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa:  Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc - Phòng Trồng Trọt:                              Thành viên;

7. Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phòng Trồng Trọt:                             Thành viên.

Điều 2. Ban biên tập Trang thông tin điện tử Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định có chức năng, nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Tổ chức thu thập thông tin, biên tập, kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tin, bài, ảnh trước khi đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Chi cục.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của ngành.

- Các thành viên trong Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông (bà)  Trưởng các Phòng, Trạm trực thuộc Chi cục và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp & PTNT (để báo cáo);

- Như điều 3;

- Lưu: HC - TH.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

    Trần Ngọc Chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH NAM ĐỊNH 

        CHI CỤC TT & BẢO VỆ THỰC VẬT     

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

     Nam Định, ngày 02 tháng 8  năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban biên tập Website

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-TT&BVTV ngày 01/8/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định; Ban biên tập Website phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

STT

Họ, tên - chức vụ

Nhiệm vụ phân công

 

1

Phạm T. Minh Hà

- Trưởng ban

- Phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban biên tập.

- Duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng trên Website.

2

Ninh Đình Thắng

- Phó trưởng ban

- Giúp Trưởng ban xây dựng giao diện Website.

- Viết, biên tập tin bài thuộc chuyên mục Trồng trọt.

- Điều hành hoạt động Ban biên tập khi Trưởng ban đi vắng hoặc ủy quyền.

3

Bùi T.Băng Thanh

- Thành viên

- Viết, biên tập tin bài thuộc chuyên mục Khoa học kỹ thuật, Nhịp cầu nhà nông và Hoạt động đoàn thể.

- Duyệt tin, bài trong lĩnh vực kỹ thuật BVTV.

4

Trần Thị Thơ

- Thành viên

- Viết, biên tập tin bài thuộc chuyên mục KDTV

- Viết, biên tập, duyệt tin bài thuộc chuyên mục Thanh tra; Kiểm dịch thực vật và Hỏi đáp.

- Cung cấp các văn bản chỉ đạo và báo cáo kết quả điều tra SVH và kho nông sản.

5

Nguyễn Quốc Việt

- Thư ký

- Tiếp nhận tin, bài, ảnh và các yêu cầu trình Trưởng ban duyệt đăng tin.

- Chịu trách nhiệm về kỹ thuật vận hành, hình thức trang tin; phụ trách chuyên mục Giới thiệu và Thư viện ảnh.

- Tham mưu cơ sở vật chất phục vụ hoạt động; phối hợp xây dựng kế hoạch, thực hiện thanh quyết toán, kinh phí và tiền thù lao, nhuận bút; lưu trữ nội dung tin bài.

6

Nguyễn Thị Ngọc

- Thành viên

- Viết, biên tập tin bài thuộc chuyên mục Tin tức; Tin trong ngành; Tài liệu kỹ thuật.

- Tập hợp ảnh về hoạt động đơn vị, thí thực nghiệm mô hình sản xuất.

7

Nguyễn Tiến Sơn

- Thành viên

- Viết, biên tập tin bài thuộc chuyên mục BVTV và hoạt động Đoàn thanh niên.

- Biên tập và chỉnh sửa hình thức văn bản, hình ảnh tin bài, đưa các tin bài lên Website khi được sự đồng ý của Trưởng ban.

- Theo dõi, cập nhật thông tin và kiểm tra công tác bảo mật thông tin.

- Tập hợp các báo cáo hoạt động đơn vị, báo cáo định kì, tổng hợp tình hình dịch hại 7 ngày, dự báo vụ.

          Để có thông tin phong phú, Ban biên tập khuyến khích các thành viên biên tập lại hoặc trích dẫn các tin, bài viết đã được đăng trên các báo, đài, trang thông tin điện tử của các cơ quan trong và ngoài ngành.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV;

- Các thành viên Ban biên tập;

- Lưu HC-TH.

TRƯỞNG BAN

 

                        (Đã ký) 

 

Phạm Thị Minh Hà