Loại sách

Danh mục sách

Thể loại sách : Dịch hại trên lúa

Bệnh đốm sọc vi khuẩn

Sâu đục thân 2 chấm

Bệnh lùn sọc đen hại lúa

Bệnh bạc lá hại lúa

Rầy nâu-rầy lưng trắng

Bệnh khô vằn hại lúa

Bệnh đạo ôn hại lúa

Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa

Ốc bươu vàng hại lúa

CỎ DẠI

CHUỘT HẠI