Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sản xuất vụ Đông là gì?

Trả lời
- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sản xuất cây vụ Đông; ưu tiên kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa và kinh phí hỗ trợ xây dựng NTM để đầu tư xây dựng kênh mương tưới tiêu cho các vùng sản xuất vụ Đông trên đất 2 lúa.
- Áp dụng và nhân rộng nhanh các TBKT mới nhất là công nghệ sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ của Nhật Bản; lựa chọn, sử dụng bộ giống tốt (ngắn ngày, năng suất và chất lượng cao) và phù hợp với từng chân đất.
- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất các loại cây vụ Đông.
- Tích cực thu hút, hỗ trợ các Doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm cây vụ Đông. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cây vụ Đông.
- Sản xuất gọn vùng; chủ động các phương án tiêu úng đầu vụ và tưới nước tạo nguồn ở giai đoạn giữa đến cuối vụ. Ưu tiên các phương tiện chống úng, hạn cho các vùng trồng cây vụ Đông tập trung.

Một số câu hỏi thường gặp