Nhóm cây ưa ấm trong vụ Đông là những cây gì và thời vụ gieo trồng như thế nào?

Trả lời
- Nhóm cây ưa ấm trong vụ Đông là ngô, đậu tương, khoai lang, bầu bí, cà chua, dưa chuột.
- Thời vụ của một số cây ưa ấm là:
+ Cây ngô (trên đất bãi, đất màu, đất 2 lúa): Ngô lương thực gieo thẳng trên đất bãi, vào bầu trên đất 2 lúa (trước 25/9), trồng trước ngày 5/10. Đối với ngô nếp, ngô đường, ngô rau thời gian sinh trưởng ngắn, sử dụng bắp tươi là chính nên thời vụ gieo trồng có thể muộn hơn trước 10/10 để tận dụng dụng tối đa diện tích và thời vụ gieo trồng.
+ Cây đậu tương (trên đất 2 lúa): Gieo từ 20/9 – 05/10.
+ Cây khoai lang (trên đất 2 lúa, đất tận dụng): Nên trồng càng sớm càng tốt, thời vụ kết thúc trước 05/10.
+ Cây bí xanh (trên đất 2 lúa): Vào bầu trước 25/9 và trồng trước 10/10.
+ Cây cà chua (trên đất 2 lúa, đất màu): Gieo hoặc vào bầu trước 20/9, trồng trước 10/10.
+ Cây dưa chuột (trên đất 2 lúa): Vào bầu trước 25/9 và trồng trước 10/10.

Một số câu hỏi thường gặp