Quyết định 3121/QĐ-BNN-VP Công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu

Tải file dữ liệu đính kèm :

Quyết định 3121/QĐ-BNN-VP Công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn