Nghị định số 66- NĐ-CP ngày 1/7/2016 v/v quy định đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

Mô tả tài liệu

Tải file dữ liệu đính kèm :

Nghị định số 66- NĐ-CP ngày 1/7/2016 v/v quy định đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.