Chỉ thị số 3606/CT-BNN-BVTV ngày 9/5/2016 V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu.

Mô tả tài liệu

Tải file dữ liệu đính kèm :

Chỉ thị số 3606/CT-BNN-BVTV ngày 9/5/2016 V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu.